to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Particle Tracing Module
picture Particles are injected from a system of injection nozzles into a CVD chamber with a cone angle of 15 degrees. Initially they have enough inertia to follow their original trajectory but ultimately the drag force takes over and the particles begin to follow the background gas out of the exhaust port.
Particle Tracing Module je nadstavbový modul, který slouží k výpočtu trajektorií jednotlivých částic vyskytujících se například v tekutině, elektromagnetickém poli nebo v dalších fyzikálních aplikacích. Modul lze využít k řadě nových simulací, které dříve v programu COMSOL Multiphysics nebylo možné provádět – jako příklad si uveďme ray tracing.
K dispozici jsou tři fyzikální rozhraní – řešení elektricky nabitých částic (iontů či elektronů) umístěných v elektromagnetickém poli, částice vyskytující se v proudovém poli, či matematická formulace pohybu částic. Tuto obecnou formulaci lze kombinovat s libovolným nadstavbovým modulem, případně využít samostatně k řešení nových typů úloh. V případě fyzikálně orientovaných rozhraní máme k dispozici předdefinované síly působící na částice (elektromagnetické síly, odporové či gravitační), lze uvažovat i interakci mezi částicemi a polem. Ve všech třech rozhraních si uživatel může sám definovat další síly, které na částice působí. Částice lze uvažovat jako hmotné i nehmotné. V případě matematické formulace jsou k dispozici tři formulace z klasické mechaniky – Newtonovská, Lagrangeovská a Hamiltonovská. V případě fyzikálně orientovaných rozhraních můžeme částice uvažovat buďto jako nehmotné, nebo využít Newtonovskou formulaci.
Definice pomocných závisle proměnných (dalších stupňů volnosti problému) lze do modelu zahrnout další dodatečné neznámé, které by nás ve výsledku zajímaly. Může se jednat například o změnu hmotnosti či náboje částic, jejich teplotu nebo délku trajektorie.
Oblasti použití:
  • vizualizace proudění
  • mixovací přístroje a spreje
  • separace částic
  • hmotnostní spektometrie
  • iontová optika
  • ray tracing (geometrická optika)
  • šíření zvuku
  • energie iontů, distribuční funkce