to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Archiv Technical Computing Camp 2015
Přednášky uživatelů
Design Tool SW pro návrh a analýzu oběžných lopatek parních turbín
Jan Hlous
DOOSAN ŠKODA POWER a.s.
Návrh moderních oběžných lopatek parních turbín je výpočetně složitá úloha z oblasti statiky a dynamiky, při které je nezbytné použití metody konečných prvků (MKP). V prostředí MATLABu byl vytvořen software, který umožňuje jak vytvoření návrhu a MKP modelu různých typů oběžných lopatek, tak spuštění a následné vyhodnocení příslušných modelů. Celkově tento software vykonává většinu rutinní práce a výrazně urychluje proces návrhu oběžných lopatek.
MATLAB jako podpůrný nástroj při vývoji komerčního simulačního nástroje
Jaromír Kabeláč
Hypatia Solutions s.r.o.
Vývoj konečně prvkového systému pro komerční software na pevnostní výpočty ve stavebnictví je velmi specifickou oblastí. MATLAB je používán jako podpůrný nástroj ve většině fází vývojového cyklu tohoto systému. Na konkrétních příkladech bude ukázáno jak MATLAB výrazně urychluje jednotlivé fáze a a to především ve vývoji samotné numerické metody, její kódování, oživení a následné testování včetně vizualizace výsledků.
Simulační řešení rekuperace energie silničního válce
Zdeněk Němec
Ústav automatizace a informatiky FSI VUT Brno
Úloha modelování při vývoji rekuperačního zařízení silničního válce. Konverze energie kinetické na tlakovou při zastavování a využití akumulované energie při rozběhu. Vybrané simulace se srovnávaly s měřenými pochody, čímž se verifikoval model zařízení.
Martin Šiler
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Rozptyl rovinné vlny a silně fokusovaného laseru na mikro- a nano-částici různých tvarů. Výpočet optické síly pomocí integrace tenzoru napětí. Srovnání výpočtu v Comsolu s dalšími numerickými metodami. Multifyzikální modelování: zahřívání a vznik proudění. Změny v postupu práce od Comsolu 3.5 po 5.1.
Ivan Sekaj
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Obsah:
  • Riešenie praktických problémov, ich transformácia na optimalizačné a prehľadávacie úlohy.
  • Stručný prehľad vybraných bio-inšpirovaných optim. metód (BIOM).
  • Stručný princíp genetického algoritmu (GA) a jeho modifikácie.
  • Implementácia GA v MATLABe.
  • Aplikácia BIOM pri riešení problémov.
  • Príklady.