to top
Select language:    en ENGLISH  |  cs CZECH
Microfluidics Module
Microfluidics Module obsahuje aplikace popisující jednofázové nebo vícefázové proudění v mikrokanálech, elektrokinetické nebo Stokesovo proudění, vlivy povrchového napětí, společně s MEMS Module nebo se Structural Mechanics Module lze řešit interakce tekutiny s konstrukcí.
V mikrosystémech jsou často důležité a určující jiné fyzikální jevy, než v makroskopickém měřítku – v modelech se často uvažuje pouze laminární proudění, migrace chemických částic probíhá především díky difúzi, roste význam elektrokinetických jevů apod. V určitých případech také vzroste nutnost kinetického popisu tekutiny a Navierovy-Stokesovy rovnice nejsou již dále vhodné pro přesnou simulaci problému. Pro takovéto typy úloh je k dispozici rozhraní pro řešení molekulárního proudění – z aplikací jmenujme například vakuová zařízení nebo proudění plynů v mikroskopickém měřítku. Při vytváření těchto modelů se musí často uvažovat velice komplexní model a dochází tedy k využití multifyzikálních možností programu COMSOL Multiphysics.
Oblasti použití:
  • molekulární biologie
  • šíření a léků v těle
  • proudění krve v kapilárách
  • elektroosmotické vlivy
  • chemické reakce ve dvoufázovém proudění
  • „lab-on-a-chip“ součástky
  • mikroreaktory, mikromixéry, mikro tepelné výměníky
  • vakuové systémy
  • palivové články
  • analýza DNA